ChatGPT 生产力应用

未分类336 字

ChatGPT,在被大家熟知的短短一两个月时间内,火遍全网,对它持有各种态度的人都有,记得油管UP主老高说过一句话,当一件新鲜事物出现的时候,我们应该报以接受和学习的心态,不然就会被时代所抛弃。

很多人对ChatGPT以为就是一个AI聊天机器人,在最近对ChatGPT 了解的过程,发现它可以应用于很多生活工作场景中,今天就给有需要的大佬们,汇总一些ChatGPT 在生产力方面的应用场景,希望对真正有需求的大佬能起到一点作用。 对于想玩玩ChatGPT 的聚聚,如果需要科学上网工具或ChatGPT账号,可以评论留下微信,或联系邮箱wsrf.liu@qq.com

2023-02-18T13:41:22.png

AI 写作工具
Compose.ai
https://gpt3demo.com/apps/compose-ai
Lucia
https://gpt3demo.com/apps/luciaai
Grammarly
https://gpt3demo.com/apps/grammarly

2023-02-18T13:41:46.png

AI 帮你做 PPT
Tome AI
https://gpt3demo.com/apps/tome-app
Beautiful.ai
https://gpt3demo.com/apps/beautiful-ai-presentation-maker
Deckrobot
https://gpt3demo.com/apps/deckrobot
Slidekick
https://gpt3demo.com/apps/slidekick-ai
PresentationsAI
https://gpt3demo.com/apps/presentations-ai

2023-02-18T13:42:01.png

AI 生成图片
Alpaca
https://gpt3demo.com/apps/alpaca
AI Render
https://gpt3demo.com/apps/ai-render
Dall-E-2
https://gpt3demo.com/apps/dall-e-2-by-openai
Diffusion Bee
https://gpt3demo.com/apps/diffusion-bee
Getimg.ai
https://gpt3demo.com/apps/getimg-ai
Hotpot.ai
https://gpt3demo.com/apps/hotpot-ai
Midjourney
https://gpt3demo.com/apps/midjourney
Pixray
https://gpt3demo.com/apps/pixray
Playground ai
https://gpt3demo.com/apps/playgroundai
Astria
https://gpt3demo.com/apps/strmr

2023-02-18T13:42:11.png

AI 帮你写作业
Chatsonic
https://gpt3demo.com/apps/chatsonic
BetterWriter
https://gpt3demo.com/apps/betterwriter
Ai to Write
https://gpt3demo.com/apps/aitowrite
Contenda
https://gpt3demo.com/apps/contenda-co
ContentBot.ai
https://gpt3demo.com/apps/contentbot-ai
Conto AI
https://gpt3demo.com/apps/conto-ai
CopyAI
https://gpt3demo.com/apps/copy-ai
Copyhat
https://gpt3demo.com/apps/copyhat
Conversion AI
https://gpt3demo.com/apps/conversion-ai
Copycraft AI
https://gpt3demo.com/apps/copycraftai
Copysmith
https://gpt3demo.com/apps/copysmith-ai
Copy Shark
https://gpt3demo.com/apps/copyshark-ai

2023-02-18T13:42:27.png

AI 客服支持
ActiveChat.ai
https://gpt3demo.com/apps/activechat-ai
Viable
https://gpt3demo.com/apps/askviable
Chatdesk
https://gpt3demo.com/apps/chatdesk
Messagebird
https://gpt3demo.com/apps/messagebird
Sapling AI
https://gpt3demo.com/apps/sapling-ai
Sidekick AI
https://gpt3demo.com/apps/sidekickai-co

2023-02-18T13:42:36.png

AI 帮你做决定
Condorsay
https://gpt3demo.com/apps/condorsay
Oogway
https://gpt3demo.com/apps/oogway-ai
Rationale
https://gpt3demo.com/apps/rationale-jina-ai

2023-02-18T13:42:44.png

AI 帮你发邮件
Magic Email
https://gpt3demo.com/apps/magicemail-io
Otherside AI
https://gpt3demo.com/apps/othersideai
Magic Sales Bot
https://gpt3demo.com/apps/magicsalesbot
Lean-to
https://gpt3demo.com/apps/leanto-me
OutboundFlow AI
https://gpt3demo.com/apps/outboundflow-ai

2023-02-18T13:42:56.png

AI 帮你写文章
Thoughts
https://gpt3demo.com/apps/intelligent-gpt-3-tweets
Content Generation Engine
https://gpt3demo.com/apps/content-generation-engine-by-dentsu

2023-02-18T13:43:04.png

AI 开发者工具
Askai
https://gpt3demo.com/apps/askai
Banana
https://gpt3demo.com/apps/banana-dev
Codex CLI
https://gpt3demo.com/apps/codex-cli
CommitGPT
https://gpt3demo.com/apps/commitgpt
COG
https://gpt3demo.com/apps/cog
DeepSpeed
https://gpt3demo.com/apps/deepspeed
Everyprompt
https://gpt3demo.com/apps/everyprompt
Fix
https://gpt3demo.com/apps/fix
HASH
https://gpt3demo.com/apps/hash-ai

2023-02-18T13:43:14.png

AI 生成视频
Colossyan
https://gpt3demo.com/apps/colossyan
Elai
https://gpt3demo.com/apps/elai-io
Media.io
https://gpt3demo.com/apps/media-io
MOVIO
https://gpt3demo.com/apps/movio-la
Hour One
https://gpt3demo.com/apps/hourone-ai
Synthesia
https://gpt3demo.com/apps/synthesia-io

2023-02-18T13:43:22.png

AI 生成创业想法
GPT-Startup
https://gpt3demo.com/apps/gpt-startup
IdeasAI
https://gpt3demo.com/apps/ideasai
ideasby.ai
https://gpt3demo.com/apps/ideasby-ai
InventorBot
https://gpt3demo.com/apps/inventorbot

2023-02-18T13:43:31.png

AI 聊天机器人
AI Buddy
https://gpt3demo.com/apps/ai-buddy
Ask Brian
https://gpt3demo.com/apps/askbrian-ai
Google AI Test Kitchen
https://gpt3demo.com/apps/ai-test-kitchen-by-google
Google Apprentice Bard
https://gpt3demo.com/apps/google-apprentice-bard
GPT-3 Grandmother
https://gpt3demo.com/apps/gpt-3-grandmother
Jerome Powell Bot
https://gpt3demo.com/apps/jerome-powell-bot
Poe by Quora
https://gpt3demo.com/apps/poe-by-quora
Quickchat
https://gpt3demo.com/apps/quickchat-ai
Project December
https://gpt3demo.com/apps/project-december
Kuku.ai
https://gpt3demo.com/apps/kukuai

2023-02-18T13:43:39.png

AI 帮你检查写作
AI Content Detector
https://gpt3demo.com/apps/ai-content-detector
Open AI Text Classifier
https://gpt3demo.com/apps/openai-ai-text-classifier
Originality AI
https://gpt3demo.com/apps/originality-ai
Willie
https://gpt3demo.com/apps/willieai

2023-02-18T13:43:47.png

AI 帮你做美术
Alien Genesys
https://gpt3demo.com/apps/alien-genesys
Botto
https://gpt3demo.com/apps/botto
ChatGPT Batman
https://gpt3demo.com/apps/chatgpt-batman

2023-02-18T13:43:57.png

AI 帮你写论文
AI Essay Writer
https://gpt3demo.com/apps/ai-essay-writer
Essay Genius
https://gpt3demo.com/apps/essay-genius
Ghosts
https://gpt3demo.com/apps/ghosts
GPTZero
https://gpt3demo.com/apps/gptzero
Perxeive
https://gpt3demo.com/apps/perxeive
Research AI
https://gpt3demo.com/apps/researchai-co

2023-02-18T13:44:07.png

AI 帮你做 A/B Test
ABtesting.ai
https://gpt3demo.com/apps/abtesting-ai
Mutiny
https://gpt3demo.com/apps/mutinyhq

2023-02-18T13:44:14.png

AI 帮你投放广告
LensAI
https://gpt3demo.com/apps/lens-ai
Superbuzz
https://gpt3demo.com/apps/superbuzz-io

2023-02-18T13:44:22.png

AI 帮你写简历
Artickl
https://gpt3demo.com/apps/artickl
Proposal Genie
https://gpt3demo.com/apps/proposalgenie-ai
Job Description AI
https://gpt3demo.com/apps/jobdescription-ai
ChatGPT Famous Resumes
https://gpt3demo.com/apps/chatgpt-famous-resumes

2023-02-18T13:44:30.png

AI 生成 NFT
Sophia Being AI
https://gpt3demo.com/apps/sophia-beingai
Neutral Network Chatter
https://gpt3demo.com/apps/neural-network-chatter
To the Young Artists of Cyberspace
https://gpt3demo.com/apps/to-the-young-artists-of-cyberspace-inft

2023-02-18T13:44:38.png

AI 电商服务
Copymonkey AI
https://gpt3demo.com/apps/copymonkey-ai
Copypad
https://gpt3demo.com/apps/copymonkey-ai
Friday
https://gpt3demo.com/apps/friday
Narrativa
https://gpt3demo.com/apps/friday

2023-02-18T13:44:45.png

AI 帮你写代码
Codeium
https://gpt3demo.com/apps/codeium
CodeVox
https://gpt3demo.com/apps/codevox
Kodezi
https://gpt3demo.com/apps/kodezi
Tabnine
https://gpt3demo.com/apps/tabnine
DeepMind Alphacode
https://gpt3demo.com/apps/deepmind-alphacode
Github Copilot
https://gpt3demo.com/apps/github-copilot

其实还有很多能用于生产力的场景,这篇文章只是抛砖引玉,希望这些应用能够为大家提升生产力。

Viceroy
做事果敢有温度,做人温柔有原则
赞赏
OωO
开启隐私评论,您的评论仅作者和评论双方可见
评论 ( 3 )
  1. 表评论9211

    3天前回复
  2. 表评论4801

    4天前回复
  3. 表评论8232

    4天前回复